Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Waltic Oy:n
henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 03.05.2018.
Viimeisin muutos 10.12.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Waltic Oy, Simppukarinkatu 3, 00810 Helsinki

WBC Veneilijän Verkkokauppa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jyri Nordström, jyri@waltic.fi, 020 755 8911

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on sopimus. Kuluttaja-asiakas ilmoittaa tilauslomakkeella
omat yhteystietonsa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin
tallennettavia mahdollisia tietoja ovat: henkilön nimi, sukupuoli,
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden
IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista,
laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin
liittyvät tiedot.

Tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyytäessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin
tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkokauppatilauksien
yhteydessä täytettäviltä lomakkeilta, www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen
kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa
asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojasi vastaanottavat:

– yrityksemme ja sen työntekijät

– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

– tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

– IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Tietoja
ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan
julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja
ei luovuteta kolmansille tahoille ilman sopimusta asiakkaan kanssa.
Rekisteriin voi kuitenkin päästä rajoitetusti käsiksi myös esimerkiksi
markkinointia tarjoavan kolmannen tahon yritys. Heillä ei ole kuitenkaan
lupaa kopioida tai käyttää tietoja muuta kuin Waltic Oy:n hyväksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin
käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja
säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella
rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä
olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään
rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).